Disclaimer

DISCLAIMER

Ondanks de zorg en aandacht die JongPIT besteedt aan de samenstelling van jongpit.nl, haar social media kanalen (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIN) en e-mailinformatie is het mogelijk dat de informatie die op JongPIT.nl publiceert onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

De informatie die JongPIT uitbrengt wordt samengesteld aan de hand van ervaringen van jongeren met het besproken onderwerp, gecontroleerd en aangevuld met op informatie op internet van instanties en organisaties, soms ook aangevuld met informatie uit telefoongesprekken en/of interviews met ervaringsdeskundigen, intstanties en/of organisaties. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s, social media en e-mail van de JongPIT zijn niet (noodzakelijkerwijs) die van JongPITJongPIT kan er niet voor instaan dat de uitgebrachte informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

JongPIT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de JongPIT site, social media, e-mail of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media.

JongPIT is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid JongPIT te kunnen raadplegen.

AUTEURSRECHT

Bezoekers kunnen materiaal (zoals vragen, situaties, meningen of informatie-artikelen) inzenden voor publicatie op de website van JongPITJongPIT behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. JongPIT behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als en beeldmateriaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op JongPIT geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker/ster van JongPIT mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de jongpit.nl site opgeslagen informatie verveelvoudigen zonder toestemming van Weekbladpers (ook niet via een eigen netwerk).

Scroll naar top
Skip to content